ขั้นตอนการยื่นอนุญาต ,น้ำประปา , ไฟฟ้าพร้อมวิธีการอ่านแบบก่อสร้าง

Last updated: Nov 26, 2020  |  31 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความดีๆ บทความดีๆ

ขั้นตอนการยื่นอนุญาต ,น้ำประปา , ไฟฟ้าพร้อมวิธีการอ่านแบบก่อสร้าง

 

 

 

 เอกสารที่ต้องเตรียม  เอกสารยื่นอนุญาต  ,  เอกสารน้ำ ไฟ 

1. กรณีสร้างในท่ีดินของตนเอง

1.1 เอกสารของผู้ขออนุญาต

* สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

* สาเนาทะเบียนบ้าน

* สาเนาเอกสารสิทธิท่ีดินแปลงที่จะก่อสร้าง

1.2 แบบฟอร์มคาขออนุญาตและแบบฟอร์มประกอบเร่ืองอ่ืน ๆ ขอได้ที่กองช่าง

 

2. กรณีสร้างในท่ีดินของผู้อื่น หรือชิดเขตที่ดิน หรือร่วมผนัง

2.1 เอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2

2.2 แบบฟอร์มยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน , หรือ แบบฟอร์มยินยอมชิดเขตหรือร่วมผนัง แล้วแต่กรณี

2.3 สาเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เกี่ยวข้อง

2.4 สาเนาบัตรประจาตัว , สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของท่ีดินท่ีเก่ียวข้องทุกราย เป็นผู้รับรองเองด้วยลายมือชื่อ พร้อมช่ือตัวบรรจง 

Powered by MakeWebEasy.com